In het veld

De standaard werkwijze van de SKM voor het aantonen van aanwezigheid van kleine marterachtigen in het veld is op hoofdlijnen als volgt:

 • Materialen (sporenbuis raaien in combinatie met Mostela, buiscam of losse cameraopstelling) worden uitgezet op plaatsen waar wezel en hermelijn naar verwachting het meest gebruik van zullen maken binnen en/of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Dit betreffen doorgaans geleiding en dekkingbiedende lijnvormige structuren en ‘corridors’. 

  Duidelijke lijnvormige structuren met microhabitat, de locaties waar kleine marters zich graag ophouden.

  Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

  • natuurlijke overgangen, zoals van bos naar open veld, in de kruidlaag van mantelzoomvegetatie;
  • randen van ruigten (zowel stroken als vlakken) met braam of andere dichte kruidenrijke vegetaties;
  • randen van natuurlijke graslanden (bijvoorbeeld hooilanden), bijvoorbeeld in bermen of dijkhellingen;
  • rietkragen langs watergangen;
  • op of onderlangs basaltdijken;
  • in droge greppels, langs sloten of beekloopjes;
  • in houtwallen;
  • bij kleine waterovergangen of bruggetjes;
  • erfopgangen;
  • onder boomwortels en natuurlijke of kunstmatige materiaalhopen.

     
     
     
     

Voorbeelden van landschapstructuren waar kleine marterachtigen zich graag ophouden
en langs verplaatsen, kansrijke plaatsen voor het uitzetten van onderzoeksmaterialen.

 • Leg de sporenbuizen om de 15-20 meter langs lijnvormige landschapselementen uit in raaien van circa 10 stuks, afhankelijk van de dimensies van je onderzoeksterrein. 
 • Plaats de Mostela’s en buiscam gecombineerd met sporenbuizen in een raai of zoek die plaatsen in het landschap waar landschapslijnen kruisen of specifieke locaties waar je verwacht dat dieren passeren zoals bruggetjes, erfopgangen, schuurtjes etc.

     
     

 • De SKM hanteert een tweewekelijkse controle van onderzoeksmaterialen voor een periode van 6-8 weken in de meest optimale periode van het jaar (mei t/m augustus). Tijdens iedere controle worden materialen (afhankelijk van de grootte van het onderzoeksgebied en de in te zetten hoeveelheid materialen) gerouleerd zodat na 6-8 weken het gehele gebied voldoende is onderzocht.