(Inter)nationale samenwerking

Om kennis over kleine marters te vergroten en draagvlak te creëren voor onderzoek en bescherming, draagt de SKM haar steentje bij in de internationale wetenschapswereld. Door actief deel te nemen aan symposia en conferenties hebben wij een groeiend netwerk van onderzoekers, beschermers en naturalisten waarmee wij ervaringen en kennis met betrekking tot (kleine) marterachtigen delen. Zo hebben wij door de jaren heen  posterpresentaties aangeleverd voor diverse conferenties en in 2017 zelfs een workshop onderdeel verzorgt met betrekking tot kleine marters op het European Mustelid Colloquium in Lyon.Bijdragen van de SKM aan colloquia en conferenties.

Samenwerking op het gebied van innovatieve onderzoekstechnieken resulteerde in 2017 in een experiment in het Otter-zentrum in Hankensbüttel, Duitsland. Samen met enkele Zwitserse onderzoekers van de Universiteit van Zurich, die een TubeCam  voor o.a. kleine marterachtigen ontwikkelde, hebben we de Mostela getest op de effectiviteit voor hermelijnen. Het doel van het experiment was dat we zekerheid wilde hebben dat hermelijnen gebruik zouden maken van 8cm buis bij zowel sporenbuis als Mostela. Aanvullend hebben we 10cm voorzieningen ingezet voor het geval dat 8cm ontoereikend zou zijn.  Wij kregen 4 buitenverblijven tot onze beschikking met in totaal 11 hermelijnen. In ieder verblijf werden Mostela’s met externe camera’s en diverse sporenbuizen geplaatst. Na 2 weken werden de materialen opgehaald. Uit het experiment kwam duidelijk naar voren dat alle hermelijnen fysiek zonder probleem door zowel 8 als 10cm buizen kropen. Uiteraard dient in ogenschouw te worden genomen dat dit een experiment in gevangenschap was met dieren die niet natuurlijk gedrag (zouden kunnen) vertonen. Dit soort experimenten zijn echter waardevol om zowel de ecologie van deze soorten te doorgronden en de reikwijdte van onderzoekstechnieken te onderzoeken.

 


Experiment in het Otter-zentrum te Hankensbüttel, Duitsland. Mei 2017.

Al meerdere jaren werken we samen met de The Vincent Wildlife Trust, onder andere op het gebied van Mostela ontwikkeling en het creëren van draagvlak voor en initiëren van onderzoek naar kleine marterachtigen in Europa. In 2018 zijn enkele collega’s van de VWT een weekend in Nederland geweest en hebben we samen in het veld gekeken hoe we onder ander onderzoek uitvoeren naar wezels en hermelijnen. Vervolgens is de VWT op diverse locaties in het Verenigd Koninkrijk onderzoeken gestart om de technieken zelf in de praktijk te testen. Resultaten van enkele voorbeeldprojecten zijn hier weergegeven. Tevens verscheen in 2018 een publicatie over een pilotstudie met de Mostela in het Verenigd Koninkrijk (Croose & Carter 2018, zie Informatiebronnen).

Kennisuitwisseling in het Nederlandse marterlandschap met collega’s van de Vincent Wildlife Trust, 2018.

Met onderzoekers van het  Mammal Research Institute Białowieża in Oost Polen werkt de SKM al geruime tijd samen aan analyse van Mostela cameravaldata uit onderzoek dat plaatsvindt in Białowieża en wisselen wij  kennis en ervaring uit op het gebied van onderzoek naar en de ecologie van wezels.

Het gebied net buiten het Białowieża Nationaal Park in Polen waar al jaren onderzoek plaatsvindt naar de ondersoort Mustela nivalis nivalis.

The habitat foundation, kennisuitwisseling voor het monitoren van marterachtigen in de Balkan.

Met het Zwitserse Wieselnetz wisselen we kennis uit over onder andere het gebruik van sporenbuizen en landschapsversterkende (mitigerende en compenserende) maatregelen voor kleine marterachtigen.

Turocat, o.a. kennisuitwisseling over het gebruik van cameravallen om bunzing te monitoren.